Wsparcie finansowe dla rolników

Materiał informacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację obiektów wykorzystywanych na działalność rolniczą.

Forma dofinansowania – pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, z możliwością częściowego umorzenia.
Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi obecnie 1,5%.
Łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat od daty zawarcia umowy.
Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania wskazanego w umowie pożyczki w pierwotnym jej brzmieniu.

Pożyczka udzielana jest bez opłat i bez prowizji!

Umorzenie

Pożyczki udzielone przez Fundusz, mogą być umorzone w wysokości do 20% wypłaconej kwoty. Wysokość umorzenia (czyli 20%) może zostać zwiększona o:

  1. 40% wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na zakup pojazdów elektrycznych/punktów/stacji ładowania w rozumieniu ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  2. 30% wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii lub zmierzające do ograniczenia niskiej emisji lub wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza;
  3. 25% wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wymienionych w pkt 1-2, które to przedsięwzięcie zostanie zakończone w terminie do 24 miesięcy od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki.

Umorzeniu podlegają również należne Funduszowi odsetki od umorzonej kwoty pożyczki.

Materiał oryginalny: Wsparcie finansowe dla rolników - łódzkie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie