Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Sieradz

Materiał informacyjny Gminy Sieradz

Gmina Sieradz jako jedna z nielicznych w województwie łódzkim opracowała Strategię Rozwoju Elektromobilności. Niezwykle mało gmin z województwa łódzkiego podjęły trud stworzenia takich dokumentów a warto, ponieważ to dzięki nim w kolejnych latach będzie można tworzyć infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych z pomocą dotacji. Co ważne, władze gminy już na stworzenie tego dokumentu uzyskały stu procentową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej.

Czysty transport stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju w gminach. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem i innymi ekologicznymi paliwami. Polska w 2017 roku podjęła działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym, dlatego też 11 stycznia 2018 roku została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124 z późn. zm.). Nowe regulacje mają stymulować rozwój transportu nisko i zero emisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych.

Przyjmowana strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem bezpośrednim strategii jest rozwój elektromobilności na terenie gminy Sieradz.

Na terenie gminy na obecną chwilę nie ma ani jednej ogólnodostępnej, publicznej ładowarki do pojazdów elektrycznych. Dlatego należy stwierdzić że w tym momencie gmina nie posiada żadnej infrastruktury służącej elektromobilności. Dlatego działania inwestycyjne należy wzbogacić o inne, które spopularyzują elektromobilność oraz stworzą system sprawny i użyteczny.

Pierwszym i najważniejszym elementem musi być budowa podstawowej infrastruktury służącej elektromobilności. Chodzi głównie o ładowarki oraz miejsca do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Stworzone zostaną publiczne, ogólnodostępne ładowarki do pojazdów. Szacuje się jednak, że większość mieszkańców, którzy zakupią pojazd elektryczny ładować go będą w warunkach domowych. W gminie występują pojedyncze obiekty wielorodzinne, gdzie ładowanie może sprawiać problem.

Innym elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, to źródło pochodzenia prądu używanego do ładowania pojazdów. Strategia elektromobilności musi więc wpierać odnawialne źródła energii zarówno w budownictwie publicznym jak i prywatnym. Konieczny staje się wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym całej gminy oraz montaż paneli fotowoltaicznych na większości budynków publicznych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów zakupu energii nie tylko do zasilenia taboru gminnego, ale funkcjonowania samych obiektów. Najważniejszym elementem strategii jest jednak spopularyzowanie odnawialnych źródeł energii pośród mieszkańców gminy.

Instalacje fotowoltaiczne muszą się stać powszechne na dachach mieszkańców. Prowadzone będą równolegle działania promocyjne programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pamiętać należy, że elektromobilność prowadzić będzie do wymiernych efektów ekologicznych tylko wtedy, gdy prąd pochodził będzie z odnawialnych źródeł energii, nie jak dotychczas z węgla.

Gmina planuje również wymianę użytkowanych pojazdów na elektryczne lub zasilane innym, ekologicznym źródłem energii. W tym momencie 100% pojazdów użytkowanych przez gminę jest zasilanych przez źródła konwencjonalne (paliwa płynne). Gmina musi analizować rozwój technologii i dobrać odpowiednie pojazdy i źródło zasilania dostosowane do funkcji danego pojazdu.

Elektromobilność to również inne, małe pojazdy takie jak hulajnoga, rower, skutery, hoverboardy. Liczyć się należy z przyrostem osób, które poruszać się będą tymi pojazdami po drogach gminnych. To szansa na to aby osoby, które dotychczas nie korzystały z rowerów i innych małych środków transportu zrezygnowały z podróży samochodem. Należy, tam gdzie jest to możliwe, wprowadzić wydzielone pasy ruchu dla rowerzystów, budować ścieżki rowerowe, chodniki. Konieczna jest również budowa systemów do przechowywania takich pojazdów, głównie przy szkołach i innych instytucjach publicznych.

Gmina posiada niezwykły potencjał do rozwoju turystyki. Turystyka może pomóc w przekształceniu małych, nieefektywnych gospodarstw rolnych i uzyskania nowych źródeł dochodu dla mieszkańców gminy. W ramach Strategii wytyczane będą i tworzone szlaki rowerowe dostosowane dla rowerów elektrycznych.

Elektromobilność to temat wzbudzający duże emocje wśród mieszkańców, co pokazały badania ankietowe zorganizowane na terenie gminy. Dlatego jednym z celów musi się stać promocja elektromobilności oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Mieszkańcy gminy muszą być aktywnie włączeni w system realizacji strategii. Nie można zapominać również o dzieciach, młodzieży, którzy to uczestniczyli w jej tworzeniu. Jak wynika z konsultacji, dzieci, młodzież chcą uczestniczyć w projektowaniu wiat dla rowerów, wyznaczać szlaki rowerowe.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Sieradz została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Dodaj ogłoszenie